Header Menu
Skip to main content
Navigation Menu
Sub Navigation Menu Estate Locator
Input search character
Main Content
Content in Other Languages
Ang Nilalaman na nasa Ibang mga Wika

Information Available in Tagalog
The Tagalog version of the Hong Kong Housing Authority / Housing Department Website contains selected essential information only. You can access the full content of our website in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese.

Impormasyon sa wikang Tagalog
Ang bersyong Tagalog ng Websayt ng Hong Kong Housing Authority / Housing Department ay naglalaman ng mga piling mahahalagang impormasyon lamang. Maaari mong makita ang buong nilalaman ng aming websayt sa wikang Ingles, Tradisyunal na Tsino o Pinasimpleng Tsino.

Impormasyon para sa mga Aplikante ng Pampublikong Paupahang Pabahay
Upang maging karapat-dapat sa pampublikong paupahang pabahay, dapat na matugunan ang mga pangkalahatang pamantayan sa pagiging karapat-dapat. Sa matagumpay na pagpaparehistro sa mga aplikasyon para sa pampublikong paupahang pabahay, ang mga karapat-dapat na aplikante ay aalukin ng pabahay ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagpaparehistro o batay sa mga puntos na kanilang nakuha sa ilalim ng Sistema sa Puntos at Kota.

Para sa mga detalye, mangyaring i-click ang link sa ibaba.
Aplikasyon para sa Pampublikong Paupahang Pabahay (PDF)

Impormasyon para sa mga Nangungupahan sa Pampublikong Pabahay
1. Panukala sa Pagmarka para sa Pagpapatupad ng Pamamahala ng Estate
Upang mapabuti ang kalinisan ng kapaligiran at mapahusay ang pamamahala ng ating mga estates sa pampublikong pabahay, kami ay nagpatupad ng isang Panukala sa Pagmarka. Ang mga nangungupahan na magsasagawa ng mga tinukoy na maling gawain ay bibigyan ng mga multang puntos. Kapag nakaipon ng 16 na puntos sa loob ng dalawang taon, ang kasunduan ng paupahan ay maaaring tapusin.

Para sa mga detalye, mangyaring i-click ang link sa ibaba.
Panukalang Pagmamarka para sa Pagpapatupad ng Pamamahala ng Estate (PDF)

2. Panukala para sa Tulong sa Upa
Ang aming Panukala para sa Tulong sa Upa ay naglalayong alalayan ang mga nangungupahan sa mga pampublikong paupahang pabahay na kasalukuyang nakakaranas ng pansamantalang kahirapan sa pinansyal. Ang mga karapat-dapat na sambahayan ay mabibigyan ng alinman sa 25% o 50% na bawas sa upa depende sa kanilang pinansyal na kalagayan.

Para sa mga detalye, mangyaring i-click ang link sa ibaba.
Panukala para sa Tulong sa Upa (PDF)

3. Mga Pagbabago sa Sambahayan
Ang mga nangungupahan ay kinakailangan na ipagbigay-alam kaagad sa Housing Department ang mga pagbabago sa detalye ng kanilang sambahayan at gumawa ng aplikasyon kaugnay ng mga pagbabago ayon sa mga kaukulang regulasyon at pamamaraan.

Para sa mga detalye, mangyaring i-click ang link sa ibaba.
Maikling Paalala Tungkol sa Pagdagdag ng mga Miyembro ng Pamilya (PDF)
Maikling Paalala Tungkol sa Pagtanggal ng mga Miyembro ng Pamilya (PDF)

Para sa mga etnikong minorya na nangangailangan ng suportang interpretasyon kapag may katanungan, may reklamo o nais humingi ng tulong mula sa Housing Authority (HA) sa mga bagay na may kaugnayan sa mga serbisyo sa pampublikong pabahay, sila ay maaaring:

tumawag sa hotline ng Serbisyong Interpretasyong Pang Telepono (TELIS) na pinamamahalaan ng Sentro para sa Etnikong Minorya (CHEER) (ang websayt ng CHEER ay: www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html), na siyang nagbibigay ng walang bayad na serbisyong interpretasyon gamit ang telepono, at pagkatapos ay hilingin sa interpreter na makipag-conference-call sa hotline ng HA sa 2712 2712 (mula 8:30 n.u. hanggang 7:00 n.g. araw-araw). Ang sumusunod ay ang mga numerong hotline ng CHEER:

Mga Hotline ng TELIS: 3755 6811; Wika: 1 Bahasa Indonesia, 2 Tagalog, 3 Thai. Mga Hotline ng TELIS: 3755 6822; Wika: 1 Hindi, 2 Nepali. Mga Hotline ng TELIS: 3755 6833; Wika: 1 Punjabi, 2 Urdu.

Footer Site Map