香港房屋委員會及房屋署

其他語文內容
ข้อมูลในภาษาอื่นๆ

其他語文內容
ข้อมูลในภาษาอื่นๆ
其他語文內容

以泰文提供的資訊
香港房屋委員會/房屋署網站的泰文版本只選取部分重要資訊。要查閱我們網站的全部資訊,可瀏覽英文版、繁體中文版或簡體中文版。

ข้อมูลภาษาไทย
ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซด์ของกรมการเคหะสถานฮ่องกง / กองเคหะสถาน ที่ปรากฎอยู่ใน ภาษาต่างๆ (ฮินดี, เนปาลี, บาฮาซา อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, ภาษาไทย) จะมีเฉพาะข้อมูล ที่สำคัญซึ่งถูกเลือกมาเท่านั้น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของเราที่ เขียนไว้ในภาษาอังกฤษเเละภาษาจีน ทั้งรูปเเบบตัวย่อเเละตัวเต็ม

ข้อมูลสำหรับการสมัครบ้านเช่ารัฐบาล (PRH)
คุณสมบัติการขอสมัคร PRH, ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ เมื่อการ ลงทะเบียนสมัคร PRH ประสบความสำเร็จ และเขา/เธอได้รับการยืนยันว่ามีการผ่านการตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะได้รับการจัดสรรบ้านตามลำดับวันที่/วันที่เทียบเท่าของ G-นัมเบอร์ (ถ้ามี) ของการสมัครลงทะเบียนหรือขึ้นอยู่กับแต้มที่พวกเขามีคะแนนภายใต้โควต้าและระบบการให้คะแนน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
ใบสมัครสำหรับบ้านเช่าเคหะชุมชน (PDF)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์สำหรับ PRH (PDF)

ข้อมูลสำหรับผู้เช่าอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเคหะชุมชน
1. เเนวคิดการใช้คะเเนนลงโทษมาบังคับใช้ในการจัดระเบียบโครงการบ้านเช่าเคหะชุมชน
เพื่อปรับปรุงสุขลักษณะของสิ่งเเวดล้อม เเละทำให้การจัดการโครงการบ้านของรัฐบาลเเต่ ละเเห่งให้ดีขึ้น ทางเราจึงได้นำเอาโครงการการใช้คะเเนนลงโทษมาบังคับใช้ หากผู้เช่า อาศัยคนใดที่ทำผิดโดยเจตนา จะถูกลงโทษโดยการให้คะแนน ครัวเรือนที่คะแนนมีผลเป็น ทางการจะถูกห้ามไม่ให้สมัครการโอนย้ายโดยสมัครใจใดๆ ทั้งสิ้น เเละ ผู้อาศัยท่านใดที่ ได้รับคะแนน 16 คะแนน ภายในเวลาสองปี จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นผู้เช่าอาศัย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
เเนวคิดการให้เเต้มคะเเนนมาบังคับใช้ในการจัดการโครงการบ้านเคหะชุมชน (PDF)

2. โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเคหะชุมชน
โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านการเคหะชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าบ้านของการเคหะชุมชน ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินชั่วคราว ครัวเรือนนั้นๆ มีสิทธิ์ได้รับ การลดหย่อนค่าเช่าบ้านเป็นจำนวน 25% หรือ 50% ของค่าเช่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินของพวกเขา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเคหะชุมชน (PDF)

3. การเปลี่ยนเเปลงของครัวเรือน
แฟลตบ้านเช่ารัฐบาลควรอยู่อาศัยโดยผู้เช่าและสมาชิกในครอบครัวของเขา/เธอที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาการเช่าเท่านั้น ผู้ถือครองสิทธิการเช่าต้องทำการเเจ้งต่อกองเคหะสถานทันทีที่มีการเปลี่ยนเเปลงใดๆ เกิดขึ้นในครัวเรือนของตน เเละทำการยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้องตาม นโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
การเพิ่มจำนวนของสมาชิกในครอบครัว (PDF)
การลดจำนวนของสมาชิกในครอบครัว (PDF)

4. การแจ้งเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สิน
ครัวเรือนที่พำนักอาศัยอยู่ในบ้านเช่ารัฐบาลเป็นเวลา 10 ปีจะต้องทำการแจ้งตาม “นโยบายความมั่งคั่งของผู้เช่า” ทุกๆ สองปี ครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติการเช่าใหม่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติผู้เช่าใหม่และครัวเรือนที่มีการสมัครภายใต้นโยบายการบริหารจัดการผู้เช่าสำหรับการอนุมัติให้บ้านเช่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่พำนักอาศัย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 ผู้เช่า PRH และสมาชิกทุกคนในครัวเรือนจะต้องประกาศต่อกรมการเคหะสถาน (HA) ทุกๆ สองปีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในฮ่องกงนับตั้งแต่การเข้ารับ PRH

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
นโยบายความมั่งคั่งของผู้เช่า (PDF)

สำหรับผู้ที่มีหลากหลายเชื้อชาติท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาเมื่อท่านต้องการติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือจาก HA ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการของบ้านรัฐบาล ท่านสามารถที่จะ:

โทรศัพท์เข้ามายังสายด่วนบริการล่ามทางโทรศัพท์ (TELIS) ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เพื่อความสามัคคีและการยกระดับผู้พำนักชาวชนกลุ่มน้อยของศูนย์เชียร์ (CHEER) (เว็บไซต์ของศูนย์เชียร์ URL: https://hkcscheer.net/hk/) ซึ่งมีบริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรี เเละสามารถขอให้ล่ามติดต่อกับกรมการเคหะสถานโดยผ่านระบบโทรศัพท์แบบประชุมสายกับ HA ที่สายด่วน 2712 2712 หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของศูนย์เชียร์ CHEER มีดังต่อไปนี้:

หมายเลขสายด่วน TELIS ภาษา
3755 6811
บาฮาซา อินโดนีเซีย
3755 6822
เนปาลี
3755 6833
อูรดู
3755 6844
ปันจาบี
3755 6855
ตากาล็อก
3755 6866
ไทย
3755 6877
ฮินดี
3755 6888
เวียดนาม

 

頁首