香港房屋委員會及房屋署

其他語文內容
Nội Dung Bằng Các Ngôn Ngữ Khác

其他語文內容
Nội Dung Bằng Các Ngôn Ngữ Khác
其他語文內容

以越南文提供的資訊
香港房屋委員會/房屋署網站的越南文版本只選取部分重要資訊。要查閱我們網站的全部資訊,可瀏覽英文版、繁體中文版或簡體中文版。

Thông Tin Có Sẵn tiếng Việt
Phiên bản tiếng Việt của Trang web Sở Nhà Ở / Cơ Quan Nhà Ở Hong Kong chỉ chứa thông tin cần thiết được chọn lọc. Quý vị có thể truy cập toàn bộ nội dung trang web của chúng tôi bằng tiếng Anh, tiếng Trung Phồn Thể hoặc tiếng Trung Giản Thể.

Thông tin cho Những Người Đăng Ký Thuê Nhà Công Cộng (PRH)
Để đủ điều kiện thuê nhà ở công cộng, một người phải đủ tiêu chuẩn điều kiện chung. Khi thành công đề đơn đăng ký thuê nhà ở công cộng PRH, và đã được xác nhận vượt qua bài kiểm tra chi tiết, người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được đề xuất một căn hộ dựa theo thứ tự ngày đăng ký/Ngày tương đương số G (nếu có) của đơn đăng ký hoặc dựa trên số điểm họ đã đạt được theo Hệ thống Hạn ngạch và Điểm.

Để biết chi tiết, vui lòng nhấn vào liên kết phía dưới.
Đơn Đăng Ký Nhà Ở Công Cộng (PDF)
Mẫu Đơn Đăng Ký Đã Hoàn Thành Cho PRH (PDF)

Thông tin cho Người Thuê Nhà Ở Công Cộng
1. Chương Trình Chấm Điểm Thực Thi Quản Lý Khu Nhà Ở
Để cải thiện vệ sinh môi trường và tăng cường quản lý các khu nhà ở công cộng của chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện một Chương Trình Chấm Điểm. Người thuê vi phạm các hành vi sai trái được quy định sẽ bị phân bổ điểm phạt. Các hộ gia đình có mang bất kỳ điểm phạt nào sẽ bị cấm áp dụng tất cả các hình thức chuyển nhượng tự nguyện. Khi tích lũy đủ 16 điểm trong vòng hai năm, hợp đồng thuê nhà sẽ bị chấm dứt.

Để biết chi tiết, vui lòng nhấn vào liên kết phía dưới.
Chương Trình Chấm Điểm Thực Thi Quản Lý Khu Nhà Ở (PDF)

2. Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà
Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà của chúng tôi nhằm hỗ trợ những người thuê nhà ở công cộng gặp khó khăn tài chính tạm thời. Các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được giảm 25% hoặc 50% tiền thuê tùy thuộc vào hoàn cảnh tài chính của họ.

Để biết chi tiết, vui lòng nhấn vào liên kết phía dưới.
Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà (PDF)

3. Các Thay Đổi Trong Hộ Gia Đình
Căn hộ cho thuê nhà ở công cộng chỉ được ở bởi người thuê và các thành viên trong gia đình của họ có tên trong hợp đồng thuê nhà. Người thuê phải thông báo cho Sở Nhà Ở ngay lập tức khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin trong hộ gia đình của họ và làm đơn liên quan theo các chính sách và thủ tục hiện hành.

Để biết chi tiết, vui lòng nhấn vào liên kết phía dưới.
Thêm Thành Viên Gia Đình (PDF)
Xoá Thành Viên Gia Đình (PDF)

4. Khai Báo Thu Nhập Và Tài Sản
Các hộ gia đình đã sống trong nhà ở công cộng được 10 năm phải kê khai theo “Chính Sách Người Thuê Nhà Khá Giả” hai năm một lần. Các hộ gia đình được cấp dưới hình thức thuê nhà mới theo Chính Sách Cấp Phép Thuê Nhà Mới và các hộ gia đình có đơn đăng ký theo Chính Sách Quản Lý Thuê Nhà Đối với Nhà Ở Công Cộng cũng phải làm như vậy bất kể thời gian cư trú của họ. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, những người thuê nhà PRH và tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải khai báo với cơ quan Cơ quan Quản lý Nhà ở (HA) hai năm một lần về quyền sở hữu tài sản trong nước ở Hồng Kông kể từ khi được nhận PRH.

Để biết chi tiết, vui lòng nhấn vào liên kết phía dưới.
Chính Sách Cho Người Thuê Nhà Khá Giả (PDF)

Đối với những người thuộc các chủng tộ đa dạng dân tộc thiểu số cần hỗ trợ phiên dịch khi tra vấn, khiếu nại hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ của HA về các vấn đề liên quan đến dịch vụ nhà ở công cộng, họ có thể:

gọi đến đường dây nóng của Dịch Vụ Phiên Dịch Qua Điện Thoại (TELIS) do Trung Tâm Hỗ Trợ Dân Tộc Thiểu Số (CHEER) điều hành (URL của CHEER: https://hkcscheer.net), nơi cung cấp dịch vụ phiên dịch điện thoại miễn phí và yêu cầu phiên dịch viên của CHEER gọi hội đàm đến Đường dây nóng của HA 2712 2712. Sau đây là các số điện thoại đường dây nóng của CHEER:

Sđt. Đường Dây Nóng TELIS Ngôn Ngữ
3755 6811
Tiếng Bahasa Indonesia
3755 6822
Tiếng Nepali
3755 6833
Tiếng Urdu
3755 6844
Tiếng Punjabi
3755 6855
Tiếng Tagalog
3755 6866
Tiếng Thai
3755 6877
Tiếng Hindi
3755 6888
Tiếng Việt

 

頁首