香港房屋委员会及房屋署

其他语文内容
Ang Nilalaman na nasa Ibang mga Wika

其他语文内容
Ang Nilalaman na nasa Ibang mga Wika
其他语文内容

以菲律宾文提供的资讯
香港房屋委员会/房屋署网站的菲律宾文版本只选取部分重要资讯。要查阅我们网站的全部资讯,可浏览英文版、繁体中文版或简体中文版。

Impormasyon sa wikang Tagalog
Ang bersyong (Hindi / Nepali / Urdu / Bahasa Indonesia / Tagalog / Thai) ng Website ng Hong Kong Housing Authority / Kagawaran ng Pabahay ay naglalaman ng mga piling mahahalagang impormasyon lamang. Maaari mong makita ang buong nilalaman ng aming website sa wikang Ingles, Tradisyunal na Tsino o Pinasimpleng Tsino.

 

Impormasyon para sa mga Aplikante ng Pampublikong Paupahang Pabahay
Upang maging karapat-dapat sa pampublikong paupahang pabahay, dapat na matugunan ang mga pangkalahatang pamantayan sa pagiging karapat-dapat. Sa matagumpay na pagpaparehistro sa mga aplikasyon para sa pampublikong paupahang pabahay, ang mga karapat-dapat na aplikante ay aalukin ng pabahay ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagpaparehistro o batay sa mga puntos na kanilang nakuha sa ilalim ng Sistema sa Puntos at Kota.

Para sa mga detalye, mangyaring pindutin ang link sa ibaba.
Aplikasyon para sa Pampublikong Paupahang Pabahay (PDF)
Sampol ng Nakumpletong Application Form (PDF)

Impormasyon para sa mga Nangungupahan sa Pampublikong Pabahay
1. Panukala sa Pagmarka para sa Pagpapatupad ng Pamamahala ng Estate
Upang mapabuti ang kalinisan ng kapaligiran at mapahusay ang pamamahala ng ating mga estate, kami ay nagpatupad ng isang Panukala sa Pagmarka. Ang mga nangungupahan na magsasagawa ng mga tinukoy na maling gawain ay bibigyan ng mga puntos sa multa. Kapag nakaipon ng 16 na puntos sa loob ng dalawang taon, ang kasunduan ng paupahan ay maaaring wakasan.

Para sa mga detalye, mangyaring pindutin ang link sa ibaba.
Panukalang Pagmamarka para sa Pagpapatupad ng Pamamahala ng Estate (PDF)

2. Panukala para sa Tulong sa Upa
Ang aming Panukala para sa Tulong sa Upa ay naglalayong alalayan ang mga nangungupahan sa mga pampublikong paupahang pabahay na kasalukuyang nakakaranas ng pansamantalang kahirapang pinansyal. Ang mga karapat-dapat na sambahayan ay mabibigyan ng alinman sa 25% o 50% na bawas sa upa depende sa kanilang pinansyal na kalagayan.

Para sa mga detalye, mangyaring pindutin ang link sa ibaba.
Panukala para sa Tulong sa Upa (PDF)

3. Mga Pagbabago sa Sambahayan
Ang mga nangungupahan ay kinakailangan na ipagbigay-alam kaagad sa Kagawaran ng Pabahay ang mga pagbabago sa detalye ng kanilang sambahayan at gumawa ng kaugnay na aplikasyon sa mga pagbabago sa sambahayan ayon sa mga kaukulang regulasyon at pamamaraan.

Para sa mga detalye, mangyaring pindutin ang link sa ibaba.
Maikling Paalala Tungkol sa Pagdagdag ng mga Miyembro ng Pamilya (PDF)
Maikling Paalala Tungkol sa Pagtanggal ng mga Miyembro ng Pamilya (PDF)

4. Deklarasyon ng Kita at Ari-arian
Ang mga sambahayan na naninirahan sa pampublikong paupahang pabahay sa loob ng 10 taon ay kinakailangang gumawa ng isang deklarasyon alinsunod sa “Mga Patakaran para sa May-kayang Nangungupahan” kada dalawang taon. Gayundin ang mga sambahayan na pinagkalooban ng bagong pangungupahan sa ilalim ng Patakaran sa Pagbigay ng Bagong Pangungupahan at mga sambahayan na may mga aplikasyon sa ilalim ng Mga patakaran sa Pamamahala ng Pangungupahan para sa aprubadong Pampublikong Paupahang Pabahay anuman ang haba ng kanilang paninirahan.

Para sa mga detalye, mangyaring pindutin ang link sa ibaba.
Mga Patakaran para sa May-kayang Nangungupahan (PDF)

Para sa mga etniko minorya na nangangailangan ng suportang interpretasyon kung gagawa ng katanungan, reklamo o nais humingi ng tulong mula sa Housing Authority (HA) sa mga bagay na may kaugnayan sa mga serbisyo sa pampublikong pabahay, sila ay maaaring:

tumawag sa hotline ng Serbisyong Interpretasyong Pantelepono (TELIS) na pinamamahalaan ng Sentro Para sa Etniko Minorya (CHEER) URL ng CHEER: www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html), na nagbibigay ng walang bayad na serbisyong interpretasyon gamit ang telepono, at pagkatapos ay hilingin sa interpreter na magsagawa ng conference call sa hotline ng HA sa 2712 2712. Ang sumusunod ay ang mga numerong hotline ng CHEER:

Mga Hotline ng TELIS: 3755 6811; Wika: 1 Bahasa Indonesia, 2 Tagalog, 3 Thai. Mga Hotline ng TELIS: 3755 6822; Wika: 1 Hindi, 2 Nepali. Mga Hotline ng TELIS: 3755 6833; Wika: 1 Punjabi, 2 Urdu.

页首