Hong Kong Housing Authority and Housing Department

Content in Other Languages
ข้อมูลในภาษาอื่นๆ

Content in Other Languages
ข้อมูลในภาษาอื่นๆ
Content in Other Languages

Information Available in Thai
The Thai version of the Hong Kong Housing Authority / Housing Department Website contains selected essential information only. You can access the full content of our website in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese.

ข้อมูลภาษาไทย
ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซด์ของกรมการเคหะสถานฮ่องกง / กองเคหะสถาน ที่ปรากฎอยู่ใน ภาษาต่างๆ (ฮินดี, เนปาลี, บาฮาซา อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, ภาษาไทย) จะมีเฉพาะข้อมูล ที่สำคัญซึ่งถูกเลือกมาเท่านั้น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของเราที่ เขียนไว้ในภาษาอังกฤษเเละภาษาจีน ทั้งรูปเเบบตัวย่อเเละตัวเต็ม

ข้อมูลสำหรับการสมัครบ้านเช่าเคหะชุมชน
คุณสมบัติการขอสมัครบ้านเช่าเคหะชุมชน บุคคลนั้นต้องมีต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ ผู้สมัครที่ได้รับการลงทะเบียนบ้านเช่าเคหะชุมชน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะได้รับการจัดสรรบ้านตามที่ได้ลงทะเบียน หรือขึ้นอยู่กับแต้มที่พวกเขามีคะแนนภายใต้โควต้าและระบบการให้คะแนน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
ใบสมัครสำหรับบ้านเช่าเคหะชุมชน (PDF)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ (PDF)

ข้อมูลสำหรับผู้เช่าอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเคหะชุมชน
1. เเนวคิดการใช้คะเเนนลงโทษมาบังคับใช้ในการจัดระเบียบโครงการบ้านเช่าเคหะชุมชน
เพื่อปรับปรุงสุขลักษณะของสิ่งเเวดล้อมเเละทำให้การจัดการโครงการบ้านของการเคหะชุมชนเเต่ละเเห่งให้ดีขึ้นทางเราจึงได้นำเอาเเนวคิดการให้คะเเนนลงโทษมาใช้หากผู้เช่าอาศัยคนใดที่ทำผิดโดยเจตนา จะถูกลงโทษโดยการให้คะแนน เเละผู้อาศัยท่านใดที่ได้รับคะแนน 16 คะแนน ภายในเวลาสองปี, จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นผู้เช่าอาศัย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
เเนวคิดการให้เเต้มคะเเนนมาบังคับใช้ในการจัดการโครงการบ้านเคหะชุมชน (PDF)

2. โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเคหะชุมชน
โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านการเคหะชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าบ้านของการเคหะชุมชน ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินชั่วคราว ครัวเรือนนั้นๆ มีสิทธิ์ได้รับ การลดหย่อนค่าเช่าบ้านเป็นจำนวน 25% หรือ 50% ของค่าเช่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินของพวกเขา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเคหะชุมชน (PDF)

3. การเปลี่ยนเเปลงของครัวเรือน
ผู้ถือครองสิทธิ์การเช่าต้องทำการเเจ้งต่อกองเคหะสถานทันทีที่มีการเปลี่ยนเเปลงเกิดขึ้นในครัวเรือน เเละทำการยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเเปลงนั้นๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดเเละขั้นตอนต่างๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
หมายเหตุโดยย่อเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของสมาชิกในครอบครัว (PDF)
หมายเหตุโดยย่อเกี่ยวกับการลดจำนวนของสมาชิกในครอบครัว (PDF)

4. การแจ้งเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สิน
ครัวเรือนที่พำนักอาศัยอยู่ในบ้านเช่ารัฐบาลเป็นเวลา 10 ปี จะต้องทำการแจ้งตาม “นโยบาย ความมั่งคั่งของผู้เช่า” ทุกๆ สองปี ครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติการเช่าใหม่ภายใต้นโยบาย เกี่ยวกับการอนุมัติผู้เช่าใหม่ และครัวเรือนที่มีการสมัครภายใต้นโยบายการบริหารจัดการ ผู้เช่าสำหรับการอนุมัติให้บ้านเช่ารัฐบาล จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงระยะ เวลาที่พำนักอาศัย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
นโยบายความมั่งคั่งของผู้เช่า (PDF)

สำหรับชนกลุ่มน้อยท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษา เมื่อท่านต้องการติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน หรือ ขอความช่วยเหลือจากกรมการเคหะสถาน (HA) ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การให้บริการของการเคหะชุมชน ท่านสามารถที่จะ:

โทรศัพท์เข้ามายังสายด่วนบริการล่ามทางโทรศัพท์ (TELIS) ดำเนินการโดยศูนย์ให้บริการ เพื่อชนกลุ่มน้อยของศูนย์เชียร์ (CHEER) (เว็บไซต์ของศูนย์เชียร์ URL: https://hkcscheer.net) ซึ่งมีบริการล่ามฟรีผ่านทางโทรศัพท์ เเละ สามารถขอให้ล่ามติดต่อกับกรมการเคหะสถาน โดยผ่านระ บบโทรศัพท์แบบประชุมสายกับ HA ที่สายด่วน 2712 2712 หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของศูนย์เชียร์ CHEER มีดังต่อไปนี้:

หมายเลขสายด่วน TELIS ภาษา
3755 6811
บาฮาซา อินโดนีเซีย
3755 6822
เนปาลี
3755 6833
อูรดู
3755 6844
ปันจาบี
3755 6855
ตากาล็อก
3755 6866
ไทย
3755 6877
ฮินดี
3755 6888
เวียดนาม

 

Top