Hong Kong Housing Authority and Housing Department

Content in Other Languages (Thai)
ข้อมูลในภาษาอื่นๆ

Content in Other Languages (Thai)
ข้อมูลในภาษาอื่นๆ
Content in Other Languages

Information Available in Thai
The Thai version of the Hong Kong Housing Authority / Housing Department Website contains selected essential information only. You can access the full content of our website in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese.

ข้อมูลภาษาไทย
ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซด์ของกรมการเคหะสถานฮ่องกง / กองเคหะสถาน ที่ปรากฎอยู่ใน ภาษาต่างๆ (ฮินดี, เนปาลี, บาฮาซา อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, ภาษาไทย) จะมีเฉพาะข้อมูล ที่สำคัญซึ่งถูกเลือกมาเท่านั้น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มได้จากเว็บไซด์ของเราที่ เขียนไว้ในภาษาอังกฤษเเละภาษาจีน ทั้งรูปเเบบตัวย่อเเละตัวเต็ม

ข้อมูลสำหรับการสมัครบ้านเช่ารัฐบาล (PRH)
คุณสมบัติการขอสมัคร PRH, ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ เมื่อการ ลงทะเบียนสมัคร PRH ประสบความสำเร็จ และเขา/เธอได้รับการยืนยันว่ามีการผ่านการตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะได้รับการจัดสรรบ้านตามลำดับวันที่/วันที่เทียบเท่าของ G-นัมเบอร์ (ถ้ามี) ของการสมัครลงทะเบียนหรือขึ้นอยู่กับแต้มที่พวกเขามีคะแนนภายใต้โควต้าและระบบการให้คะแนน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
ใบสมัครสำหรับบ้านเช่าเคหะชุมชน (PDF)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์สำหรับ PRH (PDF)

ข้อมูลสำหรับผู้เช่าอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเคหะชุมชน
1. เเนวคิดการใช้คะเเนนลงโทษมาบังคับใช้ในการจัดระเบียบโครงการบ้านเช่าเคหะชุมชน
เพื่อปรับปรุงสุขลักษณะของสิ่งเเวดล้อม เเละทำให้การจัดการโครงการบ้านของรัฐบาลเเต่ ละเเห่งให้ดีขึ้น ทางเราจึงได้นำเอาโครงการการใช้คะเเนนลงโทษมาบังคับใช้ หากผู้เช่า อาศัยคนใดที่ทำผิดโดยเจตนา จะถูกลงโทษโดยการให้คะแนน ครัวเรือนที่คะแนนมีผลเป็น ทางการจะถูกห้ามไม่ให้สมัครการโอนย้ายโดยสมัครใจใดๆ ทั้งสิ้น เเละ ผู้อาศัยท่านใดที่ ได้รับคะแนน 16 คะแนน ภายในเวลาสองปี จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นผู้เช่าอาศัย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
เเนวคิดการให้เเต้มคะเเนนมาบังคับใช้ในการจัดการโครงการบ้านเคหะชุมชน (PDF)

2. โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเคหะชุมชน
โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านการเคหะชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เช่าบ้านของการเคหะชุมชน ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินชั่วคราว ครัวเรือนนั้นๆ มีสิทธิ์ได้รับ การลดหย่อนค่าเช่าบ้านเป็นจำนวน 25% หรือ 50% ของค่าเช่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินของพวกเขา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
โครงการความช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเคหะชุมชน (PDF)

3. การเปลี่ยนเเปลงของครัวเรือน
แฟลตบ้านเช่ารัฐบาลควรอยู่อาศัยโดยผู้เช่าและสมาชิกในครอบครัวของเขา/เธอที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาการเช่าเท่านั้น ผู้ถือครองสิทธิการเช่าต้องทำการเเจ้งต่อกองเคหะสถานทันทีที่มีการเปลี่ยนเเปลงใดๆ เกิดขึ้นในครัวเรือนของตน เเละทำการยื่นเรื่องที่เกี่ยวข้องตาม นโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่มีอยู่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
การเพิ่มจำนวนของสมาชิกในครอบครัว (PDF)
การลดจำนวนของสมาชิกในครอบครัว (PDF)

4. การแจ้งเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สิน
ครัวเรือนที่พำนักอาศัยอยู่ในบ้านเช่ารัฐบาลเป็นเวลา 10 ปีจะต้องทำการแจ้งตาม “นโยบายความมั่งคั่งของผู้เช่า” ทุกๆ สองปี ครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติการเช่าใหม่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติผู้เช่าใหม่และครัวเรือนที่มีการสมัครภายใต้นโยบายการบริหารจัดการผู้เช่าสำหรับการอนุมัติให้บ้านเช่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่พำนักอาศัย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 ผู้เช่า PRH และสมาชิกทุกคนในครัวเรือนจะต้องประกาศต่อกรมการเคหะสถาน (HA) ทุกๆ สองปีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในฮ่องกงนับตั้งแต่การเข้ารับ PRH

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกลิงค์ข้างล่างนี้
นโยบายความมั่งคั่งของผู้เช่า (PDF)

สำหรับผู้ที่มีหลากหลายเชื้อชาติท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาเมื่อท่านต้องการติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือจาก HA ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการของบ้านรัฐบาล ท่านสามารถที่จะ:

โทรศัพท์เข้ามายังสายด่วนบริการล่ามทางโทรศัพท์ (TELIS) ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เพื่อความสามัคคีและการยกระดับผู้พำนักชาวชนกลุ่มน้อยของศูนย์เชียร์ (CHEER) (เว็บไซต์ของศูนย์เชียร์ URL: https://hkcscheer.net/hk/) ซึ่งมีบริการล่ามทางโทรศัพท์ฟรี เเละสามารถขอให้ล่ามติดต่อกับกรมการเคหะสถานโดยผ่านระบบโทรศัพท์แบบประชุมสายกับ HA ที่สายด่วน 2712 2712 หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของศูนย์เชียร์ CHEER มีดังต่อไปนี้:

หมายเลขสายด่วน TELIS ภาษา
3755 6811
บาฮาซา อินโดนีเซีย
3755 6822
เนปาลี
3755 6833
อูรดู
3755 6844
ปันจาบี
3755 6855
ตากาล็อก
3755 6866
ไทย
3755 6877
ฮินดี
3755 6888
เวียดนาม

 

Top